Een crash course in sake

Kanpai.eu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kanpai.eu en Kanpai.be webshop, eigendom van Peter Kupers Comm. V.

Maatschappelijke zetel: Peter Kupers Comm. V.

Heerweg 13
3640 Kinrooi
BelgiŽ
Ondernemingsnummer: 0682.410.242
RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren
Bank Belfius
IBAN BE07 0689 0806 9466
BIC GKCCBEBB
---
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden in de kanpai.be/kanpai.eu †webshop en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.


De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op de Algemene Voorwaarden van de kanpai.be/kanpai.eu webshop is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Artikel 1 – Algemene Voorwaarden

Kanpai.eu en Kanpai.be zijn eigendom van en worden beheerd door Peter Kupers Comm. V. met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Heerweg 13, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0682.410.242.
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van kanpai.eu of kanpai.be. Het plaatsen van een bestelling via één van deze websites houdt in dat de Klant de Algemene Voorwaarden heeft geconsulteerd en de toepasselijkheid van deze uitdrukkelijk aanvaardt. Bijkomende voorwaarden gesteld door de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk aan de transactie schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard door Peter Kupers Comm. V.

Artikel 2 - Aanbod
De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, weergegeven inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen en belastingen. Alle andere aan te rekenen kosten (waaronder leverings-, reservatie- of administratieve kosten) worden apart vermeld
Elk aanbod op kanpai.eu of kanpai.be, in nieuwsbrieven, e-mails of andere publicitaire aankondigingen is informatief. Peter Kupers Comm. V. behoudt zich het recht om deze aanbiedingen op elk ogenblik aan te passen of in te trekken. Aanbiedingen zijn steeds slechts geldig zolang de voorraad strekt. Peter Kupers Comm. V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Ondank het feit dat het aanbod op kanpai.eu of kanpai.be met de grootste zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in dit aanbod binden Peter Kupers Comm. V. niet. De onderneming is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Peter Kupers Comm. V. is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 3 – het tot stand komen van een transactie
Een transactie wordt slechts als overeengekomen beschouwd nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst via kanpai.eu of kanpai.be, en hiervan een orderbevestiging heeft ontvangen van Peter Kupers Comm. V.
Peter Kupers Comm. V. behoudt zich steeds het recht voor om zonder opgave redenen bestellingen te weigeren.
De Klant heeft voor de ontvangst van de goederen steeds het recht om een bestelling te annuleren. Dit kan door zo snel mogelijk contact op te nemen via info@kanpai.eu. Indien dit gebeurt voordat de goederen werden verstuurd gebeurt dit kosteloos. Indien de bestelling reeds werd verstuurd, wordt verwezen naar het herroepingsrecht in artikel 4.
De Klant heeft het recht om de aangekochte producten om te ruilen tegen andere producten of tegen een tegoedbon gedurende een periode van 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Afhankelijk van de producten waartegen de reeds aangekochte producten worden geruild, zal de Klant een bijkomende factuur kunnen ontvangen. Aanvragen tot omruiling moeten worden verzonden naar info@kanpai.eu. Peter Kupers Comm. V. aanvaardt enkel verzoeken tot omruiling indien de aangekochte producten zich in dezelfde staat bevinden als op het moment van levering, en worden teruggezonden in de originele verpakking.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
De Klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via kanpai.be of kanpai.eu. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen, zonder opgave van reden. De herroepingstermijn van 14 kalenderdagen gaat in op het moment waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde het product in ontvangst nemen.
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant Peter Kupers Comm. V. via een ondubbelzinnige verklaring per post (Heerweg 13, 3640 Kinrooi) of e-mail (info@kanpai.eu) op de hoogte stellen van de beslissing tot herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Bij herroeping volgens de modaliteiten van het herroepingsrecht ontvangt de Klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan terug van Peter Kupers Comm. V., inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Peter Kupers Comm. V. aangeboden goedkoopste standaardlevering). Deze terugbetaling gebeurt onverwijld en binnen de 14 kalenderdagen nadat Peter Kupers Comm. V. op de hoogt werd gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht. Peter Kupers Comm. V. betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als hetgene waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
Peter Kupers Comm. V. behoudt zich het recht de terugbetaling slechts uit te voeren na ontvangst van de teruggezonden producten, of na formele bevestiging van de Klant dat de producten werden verzonden. Gezien Peter Kupers Comm. V. gebruik maakt van een forfaitaire leveringskost, zal Peter Kupers Comm. V. bij een gedeeltelijke herroeping niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.
De Klant dient onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Peter Kupers Comm. V. heeft meegedeeld de producten aan Peter Kupers Comm. V. te overhandigen of de producten door Peter Kupers Comm. V. te laten ophalen. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van Peter Kupers Comm. V. tenzij anders overeengekomen. Het geretourneerde product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, geretourneerd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat Peter Kupers Comm. V. het product nog kan doorverkopen aan een derde. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
In geen geval beschikt een professionele Klant over het recht tot herroeping.

Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst.
Artikelen besteld via kanpai.be of kanpai.eu worden geleverd in België. Voor leveringsvoorwaarden met betrekking tot andere landen dient eerst navraag te worden gedaan via info@kanpai.eu.
De levering gebeurt door eigen logistieke diensten of via Sending Wines.
Tenzij anders overeengekomen worden goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Peter Kupers Comm. V. weerhoudt zich het recht om goederen te leveren aan een minderjarigen.
Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld door de Klant aan Peter Kupers Comm. V. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Een bestelling wordt pas worden verzonden nadat Peter Kupers Comm. V. de betaling ontvangen heeft.
Peter Kupers Comm. V. streeft ernaar om bestelling te leveren binnen een termijn van drie tot vijf werkdagen. De leveringstermijn, ook deze op offertes, bestellingen en orderbevestigingen is echter steeds indicatief en geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Peter Kupers Comm. V. ten opzichte van de Klant. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant. Peter Kupers Comm. V. kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden.
Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
Bij afwezigheid van de Klant bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant. Na contactname met de Klant zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren. Bij gebrek aan reactie van de Klant binnen vijf werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Klant bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan Peter Kupers Comm. V.
De kosten van de terugzending alsook de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. In dergelijke gevallen wordt de overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant als ontbonden beschouwd. De door de Klant eventueel reeds vooraf betaalde prijs zal door Peter Kupers Comm. V. worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

Artikel 6 – facturatie en betaling
In principe dienen bestellingen steeds vooraf te worden betaald door de Klant.
De Klant heeft bij het plaatsen van een bestelling de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:
Kredietkaart (Visa of Mastercard)
Maestro
Bancontact/Mister Cash
Vooruitbetaling per overschrijving

Artikel 7 – Voorbehoud van Eigendom
De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Klant de exclusieve eigendom van Peter Kupers Comm. V. Tot zolang mag de Klant de gekochte producten niet verkopen noch verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Klant de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Peter Kupers Comm. V. te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).
Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Peter Kupers Comm. V. van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Klant. Wanneer Peter Kupers Comm. V. de producten terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer de correcte koeling en opslag van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van Peter Kupers Comm. V. om hogere schade te bewijzen.

Artikel 8 – Klachten
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.
De Klant moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.  De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via info@kanpai.eu) mee te delen aan Peter Kupers Comm. V., met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Peter Kupers Comm. V. geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Peter Kupers Comm. V. van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via info@kanpai.eu) worden gemeld aan Peter Kupers Comm. V., met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen aan Peter Kupers Comm. V. worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat Peter Kupers Comm. V. niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering). Peter Kupers Comm. V.  verbindt zich ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering. In geen geval zal Peter Kupers Comm. V. instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Klant
Bij klachten die tijdig en correct aan Peter Kupers Comm. V. worden gemeld, zal Peter Kupers Comm. V. naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan Peter Kupers Comm. V. ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen of het gebrekkige product terug te nemen met creditering aan de Klant.
De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Peter Kupers Comm. V.
De Klant mag in geen geval producten terugsturen aan Peter Kupers Comm. V. zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Peter Kupers Comm. V. behoudt zich het recht voor om samen met de Klant ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Peter Kupers Comm. V. zal de Klant desgevallend contacteren teneinde de door Peter Kupers Comm. V. aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij Peter Kupers Comm. V. de kosten voor haar rekening zal nemen.
De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant.
Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant, de Orderbevestiging uitgaande van Peter Kupers Comm. V., deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).
De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Met uitzondering van de vrijwaring door Peter Kupers Comm. V. volgens de garantiebepaling in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Peter Kupers Comm. V. ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW).
Peter Kupers Comm. V. is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.
De Klant erkent dat Peter Kupers Comm. V. geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door Peter Kupers Comm. V., zodoende dat Peter Kupers Comm. V. niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.
Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

Artikel 10 – Vrijwaring
De Klant zal Peter Kupers Comm. V. volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant, de Orderbevestiging uitgaande van Peter Kupers Comm. V., deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.
De Klant zal Peter Kupers Comm. V. schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake dergelijke vorderingen en/of procedures.

Artikel 11 – Promoties
Promotionele toegiften door Peter Kupers Comm. V., in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt Peter Kupers Comm. V. zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Klant herroept product A. Dan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Peter Kupers Comm. V. zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

Artikel 12 – Overmacht
Peter Kupers Comm. V. is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die het gevolg is van overmacht.
In geval van overmacht kan Peter Kupers Comm. V. naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Peter Kupers Comm. V.: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant te heronderhandelen.
Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan Peter Kupers Comm. V., overeenkomstig artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.
Onder overmacht, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding
In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt Peter Kupers Comm. V. zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Peter Kupers Comm. V. om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
Indien de overeenkomst tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant wordt beëindigd onder deze voorwaarden, verliest de Klant het recht om van Peter Kupers Comm. V. te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd dor intellectuele rechten en behoren toe aan Peter Kupers Comm. V. of rechthoudende derden.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
Geschillen tussen Peter Kupers Comm. V. en de Klant voorgelegd aan de rechter vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Peter Kupers Comm. V., tenzij Peter Kupers Comm. V. verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.
Voor alternatieve geschillenbeslechting over online aankopen kan u ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Unie.